SimpleCaddy

Your cart is empty

Stagiairs EcoPeer bvba

Algemene voorwaarden

EcoPeer bvba is de oefenfirma van VDAB Competentiecentrum Peer. Alle transacties met EcoPeer bvba zijn virtueel en niet rechtsgeldig.

Onze verkoop is onderworpen aan de algemene voorwaarden hieronder vermeld. Elk ander beding in de aankoopvoorwaarden van de bestelbon of andere documenten die uitgaan van onze klanten wordt als nietig beschouwd en niet aanvaard, tenzij wij hierin uitdrukkelijk en schriftelijk toegestemd hebben.

Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopvoorwaarden die hierna worden vermeld, kent en aanvaardt, ook al stemmen ze niet overeen met de eigen aankoopvoorwaarden.

Prijzen
De geldigheidsduur van onze prijzen staat vermeld op de prijslijst. De prijzen kunnen steeds worden aangepast omwille van onvoorziene verhogingen van de aankoopprijzen van onze toeleveranciers.
Zowel de geafficheerde prijzen als de prijzen vermeld in de catalogus zijn exclusief btw.

Leveringen
Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de klant worden gemeld bij bestelling.

Bestellingen groter dan of gelijk aan 300 euro worden franco huis geleverd. Bij bestellingen kleiner dan 300 euro rekenen we transportkosten aan gebaseerd op het gewicht van de aangekochte goederen, tenzij de klant zijn bestelling zelf afhaalt.

De leveringstermijn bedraagt normaal gezien 14 dagen. Bij dringende bestellingen kan er onderhandeld worden.

De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting opgegeven. Mochten deze termijnen worden overschreden, dan geeft dit ongeacht de oorzaak, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding.

Betalingsvoorwaarden
Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop vereffend is.

De normale betalingstermijn is 30 dagen na de factuurdatum.

Bij verzuim van betaling op de voorziene betaaldag zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege, op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de voorziene vervaldag van de factuur.

Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met € 10 als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer,...) dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

Annulering
Annulering van bestellingen is enkel mogelijk binnen 48 uur en dan nog mits de verkoper akkoord gaat. Indien de koper de bestelling eenzijdig annuleert, kan de verkoper een schadevergoeding eisen van 30 % van de totale aankoopsom.

Terugname van goederen
Goederen kunnen enkel worden teruggenomen na formeel voorafgaand akkoord. De goederen mogen niet langer dan 2 weken geleden geleverd zijn en moeten in perfecte, oorspronkelijke staat worden terugbezorgd.

Klachten
De klant wordt verzocht altijd eerst het aantal pakken en de inhoud ervan te controleren alvorens de leveringsbon te tekenen. Indien hij merkt dat de levering niet overeenstemt met de bestelling, dient hij dat te vermelden op de leveringsbon en ons telefonisch te contacteren binnen 48 uur. Klachten die pas later ontdekt worden, moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst per aangetekende brief gemeld worden.

Geschillen
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

 

FaLang translation system by Faboba